Huishoudelijk reglement

 1. LETS-Aalter is een feitelijke vereniging waar leden vrijwillig niet-professionele diensten of goederen uitwisselen en mekaars diensten waarderen via sletsen.
  Een doorsnee activiteit van 1 uur = 60 sletsen.
  De sletsen hebben geen geldwaarde en kunnen dus niet omgerekend worden in euro’s.
 1. De goederen en diensten die gevraagd en aangeboden worden, situeren zich in de vrijetijdssfeer. Risicovolle activiteiten (bv. dakwerken, stellingwerk, grote afbraakwerken en handelingen met open vuren) zijn uitgesloten.
  De LETS-leden verbinden er zich toe de uitwisselingen in de best mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden, met nauwelijks of geen risico’s voor beide partijen.
 1. LETS werkt het best als je flexibel bent in je aanbod. Het is niet zozeer een kwestie van ‘enkel doen wat je het liefste doet’ maar ook een kwestie van solidariteit: soms doe je iets om een ander uit de nood te helpen.
 1. De sletsen moeten binnen de week afgerekend worden, dus ingevoerd worden op het LetsC syteem.
 1. LETS-Aalter publiceert de sletsenstanden van de LETS’ers in het administratie-systeem.
  Bedoeling is te streven naar een evenwicht tussen de uitgegeven en de ontvangen sletsen. Een tijdelijk beperkt tekort of overschot is echter perfect aanvaardbaar. Wanneer de sletsenstand lager is dan -500 of hoger dan 5000 sletsen verwittigt de administratie de betrokken LETS’er en doet deze laatste het nodige om dit tekort/teveel te verhelpen.
  Wanneer een LETS’er met een negatieve sletsenstand wil uitstappen, verbindt die zich ertoe de tekorten weg te werken alvorens hij de groep verlaat. Van een LETS’er met een positieve sletsenstand wordt het saldo administratief bijgeschreven op rekening van LETS-Aalter.
 1. Iedereen start met een beginwaarde van 120 sletsen.
  Wie uit LETS stapt en later opnieuw instapt, krijgt niet opnieuw de 120 sletsen, maar start na betaling van het lidgeld met een nieuwe login en sletsenstand nul.
 1. Een bijdrage van 5 sletsen wordt jaarlijks geheven voor alle leden en wordt verdeeld onder de stuurgroepleden als waardering voor hun inzet.
 1. Beide partijen maken vóór de uitwisseling duidelijke afspraken over het aantal sletsen. Betaling voor LETS-transacties in geld zijn in principe uitgesloten.
  Enkel onkosten kunnen worden vergoed in euro’s, bijvoorbeeld ingrediënten voor een taart, autokilometers, of …
  Ook hier moeten beide partijen vooraf gezamenlijk goede en duidelijke afspraken maken. Voor brandstof mag men maximum 0,35 euro per km aanrekenen.
 2. Voor LETS-activiteiten bestaat nog steeds geen wettelijke regeling. Dit wil zeggen dat LETS (net als in andere landen) binnen een schemerzone opereert, waarvan niemand exact weet wat wel en niet kan. Werkzoekenden, bruggepensioneerden en mensen die een ziekte- of invaliditeitsvergoeding ontvangen, informeren zich bij de bevoegde instellingen. Zij dienen hiervoor gebruik te maken van attest C 45 b. Meer info hierover op http://www.letsvlaanderen.be
 1. Volgens sommige interpretaties kunnen bepaalde LETS-transacties beschouwd worden als zwartwerk, vooral in geval van werkloosheid. De deelnemers zijn zich hiervan bewust en stellen zich in regel conform de wettelijke bepalingen.
  De LETS-groep is in geen enkel geval verantwoordelijk voor problemen in deze.
 1. Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar daden en de eventuele gevolgen daarvan. De verantwoordelijkheid van de LETS-groep of delen daarvan kan niet worden ingeroepen.
  LETS-Aalter heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten, die de vrijwilligers dekt tijdens hun medewerking aan LETS-activiteiten.
 1. De boekhouding van LETS Aalter kan op eenvoudig verzoek ingezien worden.
 1. Het LETS-lid verklaart zich akkoord met de publicatie van zijn adresgegevens (naam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres) in het registratiesysteem.
  De adressenlijst en de lijst met vragen en aanbiedingen zijn vertrouwelijk. LETS’ers verbinden zich ertoe deze niet door te geven aan buitenstaanders en ze enkel te gebruiken voor LETS-doeleinden.
  Het LETS-lid verklaart zich akkoord met de publicatie van zijn of haar foto’s op de LETS-Facebookpagina, de LETS-website en in LETS-mails. Indien hij of zij dat niet wenst, kan hij of zij dat uitdrukkelijk melden.
 1. Het LETS-administratiesysteem (LetsC) is enkel toegankelijk voor leden met paswoord en login. Toegang wordt verleend na betaling van 15 euro, waarvan 10 euro lidgeld en 5 euro verzekering, per kalenderjaar. Dit lidgeld moet jaarlijks worden betaald vòòr 1 januari. Het lidmaatschap staat op naam en is persoonlijk.
  Leden die financieel in een moeilijke situatie zitten kunnen dit melden aan de stuurgroep. De stuurgroep zal dan bekijken wat ze voor hen kunnen doen.
 1. De stuurgroep LETS-Aalter is niet verantwoordelijk voor de aard, noch voor de uitvoering van de uitwisselingen tussen de leden, haar rol bestaat enkel in het in contact brengen van de leden met elkaar in zo goed mogelijke omstandigheden en binnen de afspraken, zoals vastgelegd in dit huishoudelijk reglement.

AALTER, januari 2019

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: