Huishoudelijk reglement

 1. LETS Aalter is een feitelijke vereniging waar leden vrijwillig niet-professionele diensten of goederen uitwisselen en mekaars diensten waarderen via waarderingseenheden. In Aalter zijn dit “sletsen”.
  Een doorsnee activiteit van 1 uur = 60 sletsen.
 2. De goederen en diensten die gevraagd en aangeboden worden, situeren zich in de vrijetijdssfeer. Risicovolle activiteiten (bv. dakwerken, stellingwerk, grote afbraakwerken en handelingen met open vuren) zijn uitgesloten.
  De LETS-leden verbinden er zich toe de uitwisselingen in de best mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden, met nauwelijks of geen risico’s voor beide partijen.
  De LETS-leden zijn verzekerd bij LETS-transacties. Deze verzekering wordt geregeld via LETS Vlaanderen en bedraagt 5 euro per LETS-lid per jaar.
 3. LETS werkt het best als je flexibel bent in je aanbod. Het is niet zozeer een kwestie van ‘enkel doen wat je het liefste doet’ maar ook een kwestie van solidariteit: soms doe je iets om een ander uit de nood te helpen.
 4. De sletsen moeten binnen de week afgerekend worden, dus ingevoerd worden in
  ons digitaal registratiesysteem LetsC.
 5. LETS Aalter publiceert de sletsenstanden van de LETS-leden in LetsC.
  Bedoeling is te streven naar een evenwicht tussen de uitgegeven en de ontvangen sletsen. Een tijdelijk beperkt tekort of overschot is echter perfect aanvaardbaar.
  Wanneer de sletsenstand lager is dan -500 of hoger dan 5000 sletsen verwittigt de administratie de betrokken LETS-er. Zijn sletsenstand komt dan in LetsC in het rood te staan. De LETS-er doet het nodige om dit tekort/teveel te verhelpen.
  Wanneer een LETS-lid met een negatieve sletsenstand wil uitstappen, verbindt die zich ertoe de tekorten weg te werken alvorens hij de groep verlaat. Van een lid met een positieve sletsenstand wordt het saldo administratief bijgeschreven op rekening van LETS Aalter.
 6. Iedereen krijgt bij de start een beginwaarde van 120 sletsen.
  Wie uit LETS stapt en later opnieuw instapt, heeft geen recht meer op de 120 sletsen, maar start na betaling van het lidgeld met een nieuwe login en sletsenstand nul.
 7. Een bijdrage van 5 sletsen wordt jaarlijks geheven voor alle leden en wordt verdeeld onder de stuurgroepleden als waardering voor hun inzet.
 8. Beide partijen maken vóór de uitwisseling duidelijke afspraken over het aantal sletsen. Betalingen voor LETS-transacties in geld zijn in principe uitgesloten. Enkel onkosten kunnen worden vergoed in euro’s, bijvoorbeeld ingrediënten voor een taart of autokilometers.
  Ook hier moeten beide partijen vooraf gezamenlijk goede en duidelijke afspraken maken. Voor brandstof mag men maximum 0,42 euro per km aanrekenen.
 9. Voor de RVA is LETS vrijwilligerswerk. Letsen in werkloosheid kan, mits het vooraf melden en invullen van het formulier C45B – op de website van de RVA te vinden via https://www.rva.be/nl/formulieren/c45b
 10. Ook voor het RIZIV is LETS vrijwilligerswerk. Letsen in ziekte of invaliditeit is toegestaan en wordt geregeld bij omzendbrief van het RIZIV. (omzendbrief VI nr 2017/199 van 27 juni 2017)
  Toelating om te letsen, vraag je aan bij de mutualiteit, in het bijzonder bij de advise-
  rende geneesheer.
 11. Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar daden en de eventuele gevolgen daarvan. De verantwoordelijkheid van de LETS-groep of delen daarvan kan niet worden ingeroepen.
 12. De boekhouding van LETS Aalter kan op eenvoudig verzoek ingezien worden.
 13. Het LETS-lid verklaart zich akkoord met de publicatie van zijn adresgegevens (naam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres) in het registratiesysteem.
  De adressenlijst en de lijst met vragen en aanbiedingen zijn vertrouwelijk. LETS-leden verbinden zich ertoe deze niet door te geven aan buitenstaanders en ze enkel te gebruiken voor LETS-doeleinden.
  Het LETS-lid verklaart zich akkoord met de publicatie van zijn of haar foto’s op de LETS-facebookpagina, de LETS-website en in LETS-mails. Indien hij of zij dat niet wenst, kan hij of zij dat uitdrukkelijk melden.
 14. Het digitaal LETS-administratiesysteem (LetsC) is enkel toegankelijk voor leden met paswoord en login. Toegang wordt verleend na betaling van 15 euro, waarvan 10 euro lidgeld en 5 euro verzekering, per kalenderjaar. Dit lidgeld moet jaarlijks worden betaald vòòr 1 januari. Het lidmaatschap staat op naam en is persoonlijk.
  Leden die financieel in een moeilijke situatie zitten kunnen dit melden aan de stuurgroep. De stuurgroep zal dan bekijken wat ze voor hen kunnen doen.
 15. De stuurgroep van LETS Aalter is niet verantwoordelijk voor de aard, noch voor de uitvoering van de uitwisselingen tussen de leden. Haar rol bestaat enkel in het in contact brengen van de leden met elkaar in zo goed mogelijke omstandigheden en binnen de afspraken, zoals vastgelegd in dit huishoudelijk reglement.

AALTER, januari 2023

Advertentie

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: